اصلاحات از آلودگی محیط زیست به کمک فن آوری های جدید