تماس با روسیه از سطح ماه اوت برای شرکت در کنفرانس باشگاه والدای