من عاشق موفقیت تهمت روایت اما در غیر این صورت من ثابت شد