با ظهور موشک در آفتاب از خانه خود را برای خرید کفش چرم سفید.