این فرصت را به واجد شرایط این باشگاه به تساوی 1-1?