ایدز اپل بیشترین فروش را در کامپیوتر قرص در بازار است.