تحقیقات برای یافتن علت سقوط یک تانکر نفت در دستور کار