ارتکاب به قتل مادر در ارومیه و دستگیری در باب همایون تهران