هفت واقعیت در مورد USSD یکی از آنها صحبت نمی کند می گوید: