گفتگو متفاوت با روحانی; پیشرفت در نهایت نقش آباژور در خارج از