مجلس سپرده ۹ درصد از سهم معامله از مشتری به خزانه کشور