امکان تشخیص زود هنگام سرطان و بیماری های قلبی در ۲ بیمارستان تهران فرستاده شده