رها کردن پهپاد در ترکیه در جن با کردستان سوریه نیروهای