میزان افزایش حقوق کارگران تصویب شد/ افزایش مزد حدود 20درصد