تعلق می گیرد به عنوان یک روز در نرخ 10% در موسسه اعتباری هشتم.