در مورد بمباران شیمیایی در سوریه, حمله به شما خواهد شد!