تصویب طرح ساخت 5300 واحد مسکونی برای صهیونیست ها در مجاورت غزه