امضای توافق نامه همکاری بین اداره آموزش و پرورش افغانستان و طالبان