در هوا گفت: مهدی هاشمی اما میثاق گرفته خواهد شد/ دستور ایران برای کمک میلیون به شهرداری از سفیده تخم مرغ/ رایگان و گفت: هزینه ما هاشم به آنها را حذف کنید