ارائه 40 میلیون دلار با ساختمان تجاری کاتالیست پلي اتيلن سنگين