برای حل مشکلات اقتصادی مردم باید در اولویت اصلی مجلس و دولت است.