مبارزه برای قدرت در عربستان سعودی; درگیری خونین در جاده ها