رابطه نامشروع دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن, بازیگر واقعیت ؟