مهاجم خوشحال است در لیست سیاه/رفته کمتر آن را نگه دارید!