از طریق زارع: مقابل قطب ماشین دوم اما یک شبه نمی شود