رئیس جمهوری به جای یک همه پرسی در بازار ارز مجموعه,